013Soft

Informacioni sistemi

projektovanje, izrada, implementacija

Opšti uslovi poslovanja


Kupovinom programa postajete vlasnik licence za određeni broj računara. Licenca nije prenosiva na drugo pravno lice. 013 SOFT zadržava isključivo pravo svojine nad svojim proizvodima. Programi se ne smeju kopirati i dalje distribuirati bez odobrenja 013 SOFT. Programi se ne smeju instalirati na računarima koji nisu obuhvaćeni licencom. Korisnik je dužan da prijavi 013 SOFT svaku izmenu u upotrebi koja izlazi iz okvira predviđenog licencom.

013 SOFT garantuje da će softver funkcionisati kao što je navedeno u uputstvu za korišćenje. U suprotnom, 013 SOFT se obavezuje da izvrši potrebne ispravke programa bez naplate.

013 SOFT ne odgovara za eventualne posledice korišćenja programa od strane nestručnih lica, kao ni za posledice nastale usled kvara na hardveru, virusa, lošeg uzemljenja, visoke temperature, prevelike vlažnosti, prašine. Nema odgovornosti 013 SOFT ni u slučajevima nepridržavanja uputstava za korišćenje programa, odnosno sugestija 013 SOFT kao i u slučaju neispravnog rada usled neovlašćenog kopiranja.

Korisnik ima pravo na tehničku podršku u okviru radnog vremena u smislu intervencije na terenu, telefonskih konsultacija ili putem e-maila. Svaka usluga se naplaćuje po važećem cenovniku. Usluge van radnog vremena se dodatno tarifiraju.

U cenu softvera nije uračunato angažovanje oko naknadnih dorada programa ili dodatne obuke.

Korisnik može instalirane programe koristiti samo za obradu podataka o svom poslovanju.

Pod instalacijom programa se ne podrazumeva isporuka izvornog koda. Ne podrazumeva se ni instalacija softvera drugih proizvođača (npr. MS Office), unos početnih podataka, prenos podataka iz postojećeg informacionog sistema (ako postoji), podešavanje mreže računara, instalacija i podešavanje štampača.

Korisnici programa mogu potpisati ugovor o održavanju softvera instaliranog i proizvedenog od strane 013 SOFT. Uslovi ugovora se preciziraju u dogovoru između 013 SOFT i korisnika programa.

Korisnik programa je dužan da se pre instalacije programa obavesti o cenovniku 013 SOFT.